UBND xã Sùng Nhơn phải xin lỗi nhân dân

Cử tri xã Sùng Nhơn, Đức Linh phản ánh: Vào tháng 7/2018, UBND xã Sùng Nhơn đã triển khai vận động nhân dân đóng góp kinh phí làm đường giao thông nông thôn tuyến số 1 tại thôn 2, nhưng đến nay vẫn chưa tiến hành thi công. Trong khi đó nhân dân đã đóng góp 200 triệu đồng nộp vào Kho bạc nhà nước huyện. Đề nghị các ngành chức năng huyện sớm thi công đường giao thông nông thôn tuyến số 1 tại thôn 2, xã Sùng Nhơn để nhân dân hưởng lợi chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết: Sau khi có ý kiến phản ánh của cử tri, UBND huyện Đức Linh đã chỉ đạo các ngành chức năng huyện kiểm tra, xác minh cho thấy: UBND xã Sùng Nhơn đã tổ chức huy động nhân dân đóng góp làm đường giao thông nông thôn tuyến số 1 tại thôn 2, với số tiền 200 triệu đồng nộp vào Kho bạc nhà nước huyện khi chưa có chủ trương cho phép đầu tư công trình của cấp có thẩm quyền là chưa đúng với quy định tại Quyết định số 29/QĐ-UBND, ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh. Do đó, ngày 11/1/2019, UBND huyện Đức Linh đã có Công văn số 69, yêu cầu tuân thủ quy trình, quy định về thực hiện đầu tư xây dựng các công trình đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy. Trong đó yêu cầu UBND các xã, thị trấn khi tổ chức huy động phần vốn đóng góp của nhân dân chỉ được thực hiện đối với công trình sau khi có chủ trương cho đầu tư của UBND huyện. Không được tự ý tổ chức huy động nhân dân đóng góp trước khi chưa có chủ trương cho đầu tư làm đường giao thông nông thôn.

Căn cứ kết quả kiểm tra, UBND huyện Đức Linh đã yêu cầu UBND xã Sùng Nhơn tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, xin lỗi nhân dân trong việc tổ chức huy động phần vốn đóng góp của nhân dân thực hiện công trình đường giao thông nông thôn khi chưa có chủ trương cho phép của cấp có thẩm quyền. Đồng thời giao cho Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện khảo sát, tham mưu đưa đường giao thông nông thôn tuyến số 1 tại thôn 2, xã Sùng Nhơn vào kế hoạch đầu tư trong năm 2019.

BTO