Việc thu phí chỉnh lý bản đồ địa chính là đúng quy định

Cử tri xã Sùng Nhơn, Đức Linh phản ánh: Xã Sùng Nhơn đã thực hiện đo đạc bản đồ địa chính theo dự án 920 của tỉnh, nhưng khi người dân làm hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc trích đo lại thửa đất phải đóng lệ phí đo đạc. Vậy việc thu phí trích đo lại thửa đất của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đức Linh có đúng quy định pháp luật hay không?

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết: Huyện Đức Linh đã thực hiện dự án 920 tại 6/13 xã, thị trấn, trong đó có xã Sùng Nhơn. Đây là dự án được Nhà nước đầu tư kinh phí để đo đạc địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và lập bản đồ địa chính. Các chủ sử dụng đất có nhu cầu đo đạc cấp đổi, cấp lại, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện các quyền sử dụng đất thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đức Linh có nhiệm vụ kiểm tra đối chiếu thửa đất trên bản đồ địa chính đã nghiệm thu và thửa đất đang sử dụng ngoài thực địa. Nếu thửa đất trùng khớp với nhau, không thay đổi về diện tích, hình thể, kích thước các cạnh của thửa đất thì chi nhánh trích lục theo bản đồ địa chính đã được nghiệm thu và thu phí trích lục bản đồ địa chính mỗi bộ hồ sơ 15.000 đồng. Việc thu lệ phí này thực hiện theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND, ngày 30/3/2018 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSHN, TSKGLVĐ trên địa bàn tỉnh.

Bản đồ huyện Đức Linh (ảnh Googe Map)

Đối với thửa đất kiểm tra, đối chiếu trên bản đồ địa chính đã được nghiệm thu với thửa đất thực tế ngoài thực địa không trùng khớp với nhau, có thay đổi về diện tích, hình thể, kích thước cạnh thửa đất theo khoản 1, Điều 17, Thông tư số 25/TT-BTNMT thì Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai Đức Linh hướng dẫn cho người sử dụng đất làm đơn đề nghị đo đạc chỉnh lý lại thửa đất cho đúng với thực tế hiện trạng đang sử dụng. Căn cứ theo nhu cầu của người sử dụng đất, chi nhánh tiến hành kiểm tra đo đạc lại để chỉnh lý riêng từng thửa đất của tờ bản đồ địa chính cho đúng với thực tế đang sử dụng để cấp giấy chứng nhận QSDĐ theo đúng quy định. Việc đo đạc chỉnh lý riêng từng thửa đất của bản đồ địa chính thực hiện thu phí theo Quyết định số 40/QĐ-UBND, ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh về đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Như vậy, việc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đức Linh thu phí để cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ và đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính từng thửa đất của các hộ dân là đúng theo quy định pháp luật.

Tuấn Anh/BTO