Đức Linh có 10 HTX sản xuất liên kết chuỗi

Đã có 10 HTX tại huyện Đức Linh được hình thành trong thời gian qua và đã thực hiện liên kết với nông dân địa phương, hình thành vùng sản xuất nông nghiệp, bao tiêu sản phẩm cho hộ nông dân trong vùng. Điển hình như các HTX: Dịch vụ nông nghiệp Công Thành, Mê Pu, Sùng Nhơn, bưởi da xanh Đông Hà, sầu riêng Rô Mô- Đa Kai, nuôi trồng thủy sản Trà Tân, rau sạch Trà Tân… đã thu mua các sản phẩm lợi thế của địa phương như lúa nếp thơm ngon, trái cây, rau sạch, theo giá thị trường vào kỳ thu hoạch, liên kết với doanh nghiệp chế biến, xuất tiêu thụ trong và ngoài nước, tăng giá trị sản phẩm, đem lại hiệu quả cho loại hình hoạt động này. Được biết, Đức Linh đang xúc tiến chuyển dịch đất sản xuất kém hiệu quả để hình thành trên 4.000 ha vùng chuyên canh lúa, nếp chất lượng cao khu vực phía Nam huyện, trái cây đặc sản ở các xã phía Bắc cung cấp cho hầu hết các HTX dịch vụ trên địa bàn huyện, theo mô hình liên kết chuỗi.

Vùng lúa chất lượng cao Nam Chính.

Sản xuất rau sạch ở Trà Tân, Đức Linh.

BTO