Trên 9,2 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai vừa phê duyệt kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc và Bắc Bình năm 2019, số tiền trên 9,2 tỷ đồng.

Lúa bị thiệt hại do nắng hạn.

Theo đó, UBND tỉnh duyệt xuất chi ngân sách tỉnh năm 2020 số tiền trên 6,445 tỷ đồng để cấp bổ sung cho huyện Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc và Bắc Bình để hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại sản xuất nông nghiệp do thiên tai gây ra. Nguồn kinh phí được sử dụng từ ngân sách địa phương để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, khi Bộ Tài chính cấp bổ sung kinh phí sẽ hoàn trả cho ngân sách địa phương. UBND các huyện Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc và Bắc Bình sử dụng từ nguồn dự phòng ngân sách địa phương năm 2020 số tiền trên 2,762 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ nhân dân khắc phục khoản thiệt hại còn lại. Cụ thể, Đức Linh trên 4,155 tỷ đồng, Tánh Linh 3,455 tỷ đồng, Hàm Thuận Bắc 946,823 triệu đồng và Bắc Bình 649,5 triệu đồng. Kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra bao gồm những diện tích bị thiệt hại từ 30 -70% như cây lúa, cây màu các loại, cây lâu năm, thủy, hải sản…

UBND tỉnh đề nghị các địa phương trên chịu trách nhiệm về tính chính xác số liệu sản xuất nông nghiệp và mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn. Đồng thời, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ và nguồn dự phòng ngân sách huyện để chi hỗ trợ cho nhân dân theo đúng quy định; hồ sơ, thủ tục và chứng từ thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

K.Hằng/BTO