Lịch ngừng cung cấp điện huyện Đức Linh ngày 18/12/2018 đến 21/12/2018

Lịch ngừng cung cấp điện huyện Đức Linh ngày 18/12/2018 đến 21/12/2018

Điện lực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do
Ngày: Thứ Ba 18/12/2018
Đức Linh 08h00 – 12h00 Xã Gia An, KP Lạc Hưng 1, KP Lạc Hưng 2, KP Lạc Hóa 1, KP Trà Cụ, KP Lạc Tín thuộc TT Lạc Tánh huyện Tánh Linh. Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Tư 19/12/2018
Đức Linh 08h00 – 10h00 Thôn 1, 3 xã Tân Hà, thôn 1B, 1A, 4, 5, xã Trà Tân, thôn Đông Tân, thôn 2A xã Đông Hà huyện Đức Linh. Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Năm 20/12/2018
Đức Linh 08h00 – 13h00 Thôn 1, 2, 3, 4, 5 xã Nam Chính, thôn 1, 2, 4 xã Đức Chính, KP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 TT Đức Tài, Thôn 1, 2, 3, 4 xã Đức Hạnh, xã Đức Tín, Thôn 1, 2, 3, 4 xã Tân Hà, Thôn 1A, 1B xã Trà Tân, Thôn Nam Hà xã Đông Hà huyện Đức Linh. Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Sáu 21/12/2018
Đức Linh 08h00 – 11h00 Thôn 1, 2, 3, 4 xã Sùng Nhơn, xã Đa Kai huyện Đức Linh. Sửa chữa điện
08h00 – 12h00 Một phần xã Gia An, KP Lạc Hưng 1, KP Lạc Hưng 2 thuộc TT Lạc Tánh huyện Tánh Linh. Sửa chữa điện