Đức Linh dồn sức để về đích nông thôn mới

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm cải thiện đời sống của người dân được tốt hơn. Để thực hiện mục tiêu này, Nhà nước đã ban hành những cơ chế, chính sách huy động các nguồn vốn đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, chặng đường xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay còn không ít khó khăn, thách thức về huy động vốn cho đầu tư xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở một địa phương còn nhiều khó khăn nhưng huyện Đức Linh không trông chờ hoàn toàn vào nguồn ngân sách của Nhà nước mà có sự linh động trong việc huy động các nguồn lực để thực hiện các tiêu chí. Nhờ vậy, bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện Đức Linh đã có nhiều đổi thay.

Tính đến cuối năm 2017, toàn huyện có 8/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Có được kết quả đó là cả hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện Đức Linh đã chung sức, chung lòng cùng với chính quyền địa phương để thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Qua đó các địa phương trong huyện đã huy động được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia nên nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, hiến ngày công để làm đường giao thông, kênh mương nội đồng. Chỉ tính trong năm 2017, nhân dân trong huyện và doanh nghiệp đã đóng góp trên 14 tỷ đồng để cùng địa phương xây dựng các công trình dân sinh, cơ sở hạ tầng. Với việc ưu tiên đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất, từ nguồn vốn trên trong năm 2017, huyện Đức Linh đã thực hiện 98 công trình với tổng kinh phí hơn 89 tỷ đồng.

Để hoàn thành mục tiêu năm 2018 phấn đấu toàn huyện đạt 207 tiêu chí, bình quân 18,82 tiêu chí/ xã, có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí của nông thôn mới ngoài quyết tâm của chính quyền địa phương còn có sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và người dân địa phương. Theo đó, huyện sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân, kêu gọi doanh nghiệp tích cực hơn, cùng tham gia thực hiện nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể nhất. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn huyện đã huy động được 238.147 triệu đồng xây dựng nông thôn mới.

Nhờ huy động tốt các nguồn lực nên tính đến tháng 6/2018, huyện Đức Linh đã đạt 6/9 tiêu chí về huyện nông thôn mới, có 8/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, toàn huyện đạt 167 tiêu chí, bình quân đạt 15,2 tiêu chí/xã, tăng 5 tiêu chí so năm 2017. Bộ mặt nông thôn của huyện có nhiều đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm so với trước.

BTO