Đức Linh: Gắn dân vận với thực hiện cải cách hành chính

5 năm qua, công tác dân vận đã được cả hệ thống chính trị Đức Linh từ huyện đến cơ sở tập trung thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Người dân Đức Linh chung sức làm giao thông nông thôn. Ảnh: Đ.Hòa

Với phương châm “Rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ và rõ trách nhiệm” công tác dân vận được huyện Đức Linh đẩy mạnh triển khai rộng khắp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bám sát chủ đề do Ban Dân vận Trung ương chọn là “Năm dân vận chính quyền”, ngay từ đầu năm, Đức Linh đã triển khai kế hoạch thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp trong huyện đã chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân. Đến nay, toàn huyện đặt 19 hòm thư tiếp nhận ý kiến góp ý của nhân dân, phân công cán bộ quản lý, định kỳ hàng tuần tổng hợp và xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, huyện còn tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra và đôn đốc việc xây dựng 2 thị trấn Võ Xu, Đức Tài đến năm 2020 đạt chuẩn văn minh đô thị. Song song, công tác cải cách hành chính được chú trọng, bình quân hàng năm giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt trên 90%.

Cùng với đó, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện triển khai thực hiện sôi nổi gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Hiện, huyện đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí, nhất là đối với 2 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2018 là Trà Tân và Đức Chính. Đồng thời, chỉ đạo 8 xã đã đạt chuẩn xây dựng kế hoạch giữ chuẩn và nâng chuẩn các tiêu chí, phấn đấu đến năm 2020 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Trên lĩnh vực an sinh xã hội, từ năm 2014 đến nay, huyện xây dựng Quỹ  “Đền ơn đáp nghĩa” được trên 3 tỷ đồng, Quỹ “Vì người nghèo” trên 3,8 tỷ đồng, Quỹ “Tiếp bước cho em đến trường” vận động được 15 tỷ đồng. Qua đó, đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 165 căn nhà tình nghĩa, xây dựng mới 88 căn nhà tình thương. Ngoài ra, huyện đã xây dựng, củng cố và nhân rộng hoạt động 15 mô hình “Tự quản, tự phòng” về an ninh trật tự. Trong đó, đáng biểu dương là mô hình “Ánh sáng an ninh” xuất phát từ nguyện vọng của nhân dân đã phát huy hiệu quả trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Đức Linh tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền. Gắn công tác dân vận với thực hiện cải cách hành chính, tiếp tục rà soát, chuẩn hóa và niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính. Song song, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, tác phong của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Đồng thời, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, chủ động nắm tình hình, giải quyết có hiệu quả những nhiệm vụ liên quan đến đời sống của nhân dân…

BTO